คณะกรรมการสมาคมฯ

 

คณะกรรมการสมาคมฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ                นายกสมาคมฯ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม
ดร.ควิเณศร์ เหล่าวาณิช กรรมการ
คุณประไพ นำธวัช กรรมการ
คุณกิตติ สุขุตมตันติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิวรรณ กังสดาน กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.เมธี สายศรีหยุด กรรมการ
อาจารย์ ดร.นริศรา อินทรจันทร์ กรรมการและปฏิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง กรรมการและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ กรรมการและนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร กรรมการและเหรัญญิก
อาจารย์ ดร.นริศรา ทองบุญชู กรรมการและเลขานุการคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ กรรมการและเลขานุการคนที่ 2

 

PrintEmail