วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพื่อความ เจริญของวิชาชีพฯ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ของสังคม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศไทย
  3. ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
  4. บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
  5. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ 

PrintEmail