ความเป็นมา

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มดำเนินการจัด ตั้งขึ้น เมื่อการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทยที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง แรกในปี พ.ศ.2533 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ชื่อในขณะนั้น) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รวบรวมรายได้จากการจัดประชุมเป็นเงิน ประเดิมสำหรับจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และมีคุณหญิงทองทิพ รัตนรัต ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเป็นผู้นำ

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ ตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศ ไทยเป็นประจำทุกปีโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ภายหลังจากนั้นอีกสองปี ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2537 ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและคณาจารย์ที่สนใจได้เห็นชอบที่จะร่วม กันดำเนินการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยขึ้น อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเคมีโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างวิศวกรเคมีทั้งจากทางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ขึ้นหลายครั้งเพื่อจัดทำข้อบังคับของสมาคม และได้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยโดยมีชื่อว่า “สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE)”

สมาคมฯได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก และได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในพ.ศ.2539

สมาคมฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ทั้งด้านวิชาการและการประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี อีกทั้งมีความร่วมมือที่ดีกับภาควิชาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

PrintEmail