Features

  • You are here:  
  • Home
  • โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (update ประมวลรูปภาพ)

โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (update ประมวลรูปภาพ)

ภาพบรรยากาศภายในโครงการประกวด --> Click

 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดการประกวด Senior Project ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม --> click

 

 

PrintEmail