Features

  • You are here:  
  • Home
  • ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีข้อตกลงความร่วมมือในโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) ระยะที่ 3 (ปี 2557–2559) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำคู่มือตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกของหน่วยงานตามมาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ --> http://eit.or.th/seminar2.aspx?id=384

PrintEmail