วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
  • ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
  • บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพือประโยชน์ต่อส่วนรวมของอุตสาหกรรมในประเทศ
  • เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ทั่วประเทศเพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพื่อความเจริญของวิชาชีพฯ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ของสังคมร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Last update 28 March 2017

บทบาทสมาคมฯ ต่อนักเรียน

1. สร้างโอกาสให้ นักเรียนได้รู้จักเนื้องาน, ขอบข่ายความรู้ของวิศวกรรมเคมี
2. สร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมี

 

Last update 28 March 2017.

บทบาทสมาคมฯ ต่อนักศึกษา

1. ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรและทักษะได้เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมให้ทำงานวิจัย หรือโครงการที่เหมาะสมกับทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต

Last update 28 March 2017.

บทบาทสมาคมฯ วิศวกรเรียนต่อ / วิศวกร, นักวิจัย, นักบริหาร

1. สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2. เอื้อให้เกิดเครือข่ายของวิศวกรเคมี
3. เป็นศูนย์กลางของวิศวกรเคมี ที่อยู่ในภาครัฐ, ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้มีโอกาสร่วมมือกัน

Last update 28 March 2017.

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ

Download

ใบสำคัญจดทะเบียนสมาคมปี 2562

Download

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ

Download