วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
  • ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
  • บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพือประโยชน์ต่อส่วนรวมของอุตสาหกรรมในประเทศ
  • เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ทั่วประเทศเพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพื่อความเจริญของวิชาชีพฯ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ของสังคมร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Last update 28 March 2017