1. หารายได้ให้กับสมาคม เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
2. สร้างเครือข่ายของวิศวกรเคมีและเผยแพร่กิจกรรมให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จัก
3. สนับสนุนและเผยแพร่งานทางด้านวิชาการ
  • สนับสนุนงานทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  • เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีให้กับวิศวกร และสังคม
4. สร้างความร่วมมือกับภาพอุตสาหกรรม
  • ประสานงานให้เกิดการทำวิจัยพัฒนา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
5. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
6. สร้างความเชื่อถือ และมีส่วนร่วมในการชี้นำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีในประเทศ