สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

– ในปี 2533 ได้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งแรก และรายได้จากการจัดประชุม ได้ถูกน้ำมาใช้เป็นทุนในการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมี คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต (ผอ.สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) เป็นผู้นำในการก่อต้องสมาคมฯ อย่างไม่เป็นทางการ
– ต่อมาในปี 2537 ระหว่างการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 4 ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ
– เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้รับใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก และดำรงตำแหน่งจนถึงปี 2524
– ในช่วงที่ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2545 คณะกรรมการบริหารและสมาชิก มีความเห็นว่า นายกสมาคมฯ ควรเลือกตั้งจากบุคลากรของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม สลับวาระกัน
– ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2551 คุณชลณัฐ ญาณารณพ (กจญ. บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด) ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นท่านแรก
– จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ทางสมาคมฯ ได้มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มาแล้ว จำนวน 8 ท่าน

รายนามของนายกสมาคมฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 ทางสมาคมมีนายกสมาคมจำนวน 9 ท่าน

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 2539 – 2542 สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ 2543 – 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 2546 – 2548 สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คุณชลณัฐ ญาณารณพ 2549 – 2551 บ.เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดไทย วัฒนธรรม 2552 – 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คุณสมหมาย ศิริเลิศสมบัติ 2554 – 2555 บ.สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ 2556 – 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
8. ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ 2560 – 2561 บ.เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
9. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคม 2562