ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

กรรมการ และประชาสัมพันธ์