ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

กรรมการและ เหรัญญิก