ประกาศผลการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีฯ ครั้งที่ 6

โครงงาน “การดูดซับเอธิลีนด้วยกระดาษแกรฟีนออกไซด์” จากภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงาน “การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา โครงงาน “การติดตามและทำนายอัตราการแตกตัวและการเกิดโค้กในเตาเผาแตกตัวของเอทิลีนไดคลอไรด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงงาน “การศึกษาสมบัติของโฟมแป้งคอมพอสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิ และการวิเคราะห์ด้วยเกรย์ เพื่อใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “การผลิตน้ำมันใบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิสร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางธรรมชาติ” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “ผลของวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราส่วนของการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ สมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอประกาศผลการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของสมาคมฯ และเสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ คุณกุลนาถ ศรีสุข จึงจัดจ้างและทำสัญญาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

Read more

ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดโลโก้สมาคม

รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ผลงานของ คุณปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด   รางวัลชมเชย มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ผลงานของ คุณทิตยา ไทยรินทร์ ผลงานของ คุณสุรัช จตุสุรกานต์   *หมายเหตุ ตราสัญลักษณ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม

Read more