เปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่4) พ.ศ. 2559 ในวันที่ 17 -19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 09.00 – 17.00 น. ****ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่าง****

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยท่านใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำนวยการสถาบัน PTIT ท่านใหม่ ณ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

1. หลักการและเหตุผล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 เพี่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาและการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ มีความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ โดยประสานงานร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก จดจาง่าย และมีความทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์ นาเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพี่อจัดทาตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ โดยการจัดการประกวดการนาเสนอรูปแบบตรา 2.2 เพี่อสร้างการรับรู้และจดจา สมาคมฯ ได้ง่าย และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 2.3 เพี่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมฯ 2.4 เพื่อสมาคมฯ จะได้มีตราสัญลักษณ์สาหรับใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 3. แนวความคิดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด 3.1 ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึง […]

Read more