APCAT-8

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Congress on Catalysis ครั้งที่ 8 (APCAT-8) ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ APCAT-8 เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยภายในงานมีวิศวกร และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read more

PSE ASIA 2019

สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ PSE Asia 2019 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PSE Asia เป็นงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบ, การปฏิบัติการ และการควบคุมกระบวนการทางเคมี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งภายในงานมีวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดูภาพทั้งหมด

Read more