การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีฯ ครั้งที่ 6

โครงงาน “การดูดซับเอธิลีนด้วยกระดาษแกรฟีนออกไซด์” จากภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงาน “การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา โครงงาน “การติดตามและทำนายอัตราการแตกตัวและการเกิดโค้กในเตาเผาแตกตัวของเอทิลีนไดคลอไรด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงงาน “การศึกษาสมบัติของโฟมแป้งคอมพอสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิ และการวิเคราะห์ด้วยเกรย์ เพื่อใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “การผลิตน้ำมันใบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิสร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางธรรมชาติ” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “ผลของวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราส่วนของการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read more