ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี

Read more

Reunion บุคลากรด้าน PSM

– หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM” วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ – หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM (ต่อ) วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

สัมมนาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

– หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายของโปรแกรมการจัดการความพร้อมใช้อุปกรณ์ต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิต” โดย นายชนมนัส พงษ์พัว Senior Consultant Reliability & Asset Integrity บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด – หัวข้อเรื่อง ” Risk-Based Inspection กลยุทธ์การตรวจสอบสมัยใหม่ที่ต้องรู้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดย นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant IRPC Public Co., Ltd. ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

Read more

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Problem Based Learning และการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องสัมมนาCHE225 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:30 – 20:00

Read more

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2.1 แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 2.2 แถลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และงบดุล ของปีที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ 3.2 การขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2563 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังอีเมล tiche.org@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 20:00

Read more

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีฯ ครั้งที่ 6

โครงงาน “การดูดซับเอธิลีนด้วยกระดาษแกรฟีนออกไซด์” จากภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงาน “การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ผลิตสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวนจากถั่วเหลืองหมัก” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา โครงงาน “การติดตามและทำนายอัตราการแตกตัวและการเกิดโค้กในเตาเผาแตกตัวของเอทิลีนไดคลอไรด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงงาน “การศึกษาสมบัติของโฟมแป้งคอมพอสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิ และการวิเคราะห์ด้วยเกรย์ เพื่อใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “การผลิตน้ำมันใบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิสร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางธรรมชาติ” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “ผลของวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราส่วนของการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงาน “Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex” จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read more