คณะกรรมการสมาคมฯ

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ นายกสมาคมฯ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ดร.ชญาน์ จันทวสุ อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม
คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล กรรมการ เลขานุการและปฏิคม
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร กรรมการ และประชาสัมพันธ์
อ.ดร.นริศรา ทองบุญชู กรรมการ เหรัญญิกและนายทะเบียน
คุณประไพ นำธวัช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จวลี พฤกษาทร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฌพิไลย นรสิงห์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.นริศรา อินทรจันทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา กรรมการ
คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ กรรมการ

 

Last update : 13 March 2018.