คณะกรรมการสมาคมฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จวลี พฤกษาทร อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล กรรมการ
คุณประไพ นำธวัช กรรมการ
อาจารย์ ดร.นริศรา อินทรจันทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการ
นายไพศาล คงคาฉุยฉาย กรรมการ
อาจารย์ ดร.นริศรา ทองบุญชู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฌพิไลย นรสิงห์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณณพวัสส์ ธัมพิพิธ กรรมการ/นายทะเบียน และปฏิคม
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร กรรมการและเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

 

Last update : 18 January 2019.