กิจกรรมของทางสมาคมฯ

หัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างวิศวกรเคมีทั้งจากทางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ขึ้นหลายครั้งเพื่อจัดทำข้อบังคับของสมาคม และได้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยโดยมีชื่อว่า “สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE)” สมาคมฯได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรมเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก และได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในพ.ศ.2539

สมาคมฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ทั้งด้านวิชาการและการประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี อีกทั้งมีความร่วมมือที่ดีกับภาควิชาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ฯลฯ การจัดสัมมนาวิชาการต่าง ๆ การจัดโครงการค่ายเยาวชนแนะแนวทางวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี
  2. รวบรวมและนำเสนอข้อมูลแก่สมาชิกทางอินเตอร์เน็ต และวารสาร
  3. จัดการประกวดรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Sci & Tech Initiative and Sustainability Awards: STISA)
  4. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น จัด in house-training หลักสูตรมินิวิศวกรรมเคมีฯ ตามความประสงค์ของบริษัทต่าง ๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น
  5. จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชนโรงงานและกระบวนการผลิต
  6. จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เช่น การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  7. ร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

Last update 19 February 2016.

กิจกรรม ปี 2561

1. TIChE Golf 2018 : วันที่ 23 มีนาคม 2561 นี้ 
2. งานประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์ในระดับปริญญาตรี วันที่ 27 เมษายน 2561   
3. งานประชุมวิชาการ The 28th TIChE2018 & The 8th ITIChE2018 : วันที่ 8-9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2561   
4. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 : วันที่ พฤศจิการยน พ.ศ. 2561
5. งานโครงการค่ายวิศวกรรมเคมี 

สรุปงานของสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2558- 2559

– มีความร่วมมือกับ ASEAN Federation of Chemical Engineering Societies (AFChES) and Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE)
– มีความร่วมมือกับ The Instutution of Chemical Engineering (IChemE)
– มีความร่วมมือกับ The Society of Chemical Engineers, Japan (SCEJ)
– มีความร่วมมือกับ European Federation of Chemical Engineering Societies (EFCE)
– มีความร่วมมือกับ Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering (APCChE)
– มีความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
– มีความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
– มีความร่วมมือกับสภาวิศวกร
– มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
– มีความร่วมมือกับสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
– มีความร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
– มีความร่วมมือกับบริษัท ดาวเคมีคอล ประเทศไทย จำกัด

– การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 สนับสนุนการจัดโดยสภาวิศวกร 121,000 บาท และการนิคมอุมสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคาร วสท.
– ได้รับเชิญร่วมประชุม Hazards Asia Pacific Conference ครั้งที่ 3 จัดโดย IChemE วันที่ 21-23 เมษายน 2558 ที่สหพันธ์รัฐมาเลเซีย
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 1 ของปี 2558 ในโครงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด Site 1 จ.ระยอง วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558
– จัดอบรม “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” ให้กับผู้ประกอบการประมาณ 120 คน ตามคำร้องขอจากสมาคมเพื่อนชุมชน วันที่ 17 มิถุนายน 2558
– จัดอบรม “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ จ.ระยอง
– ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมความปลอดภัยกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วย PSM” วันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
– จัดอบรมให้วิศวกรใหม่ 1 วัน เกี่ยวกับ “แนวทางการประกอบวิชาชีพ สำหรับวิศวกรใหม่ และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 สนับสนุนการจัดโดยสภาวิศวกร 100,000 บาท
– จัด In-house Training “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 1,2 และ 3 (ระดับปฏิบัติการ) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงงาน บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด จ.ระยอง
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 2 ของปี 2558 ในโคงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 25-27 สิงหาคม 2558
– บรรยาย “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” (ระดับบริหาร) วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
– บรรยาย “มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ในงานของสภาวิศวกร ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ จ.ระยอง
– สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” สนับสนุนการจัดโดยสภาวิศวกร 100,800 บาท วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 08.00 – 16.40 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วทส. กรุงเทพฯ
– จัด In-house Training “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 มีนาคม และรุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงงาน บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
– จัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 4 วันที่ 23 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 1 ของปี 2559 ในโครงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสหกรรม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จ.ระยอง วันที่ 28-30 มีนาคม 2559
– จัด In-house Training “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” ในวันที่ 9-11พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
– จัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 5 วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
– จัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่น 5 วันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ฯ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
– จัด In-house Training “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ.ระยอง
– จัด In-house Training “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” วันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 2 ของปี 2559 ในโครงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 (ดรงโอเลฟินส์ 3 ) จ.ระยอง วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2559
– จัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 6 สนับสนุนการจัดโดยสภาวิศวกร 138,900 บาท วันที่ 15-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องอาคาร วสท. กรุงเทพฯ
– ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “วิศวกรรมความปลอดภัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กรกฏาคม 2559 ที่อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 4 ของปี 2559 ในโคงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด จ.ระยอง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
– ร่วมงานประชุมสรุปผลดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 งานนี้เกี่ยวข้องกับโครงการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรมฯ และ วสท.
– จัด In-house Training “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” สำหรับผู้บริหารบริษัท เอเซีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด และ บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคน (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 5 ของปี 2559 ในโคงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จ.ระยอง วันที่ 19-21 กันยายน 2559
– จัดประชุมชี้แจง “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” ให้ตัวแทนผู้ประกอบการ 125 คน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
– ตรวจโรงงานนำร่อง โรงที่ 6 ของปี 2559 ในโคงการการประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด จ.ระยอง วันที่ 28-30 กันยายน 2559
– บรรยาย “มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ” วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในงานของสภาวิศวกร ณ โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
– จัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: ข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.119” รุ่นที่ 7 วันที่ 7-9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2559 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
– การสัมมนาเรื่อง จับประเด็นกฏหมายความปลอดภัยใหม่ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสหกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2559: วิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ)
– การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” สนับสนุนการจัดโดยสภาวิศวกร 85,500 บาท วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

– จัดงานประชุมนานาชาติ “The 7th Regional Process Safety Seminar in Conjunction with the 1st International PSM Symposium: Investing in Process Safety & Integrity – What is the Price?” ร่วมกับ The Institution of Chemical Engineering (IChemE) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
-Dinner Talk หัวข้อ “Safefy in Design” สนับสนุนโดย IChemE และ บริษัท Amec Foster Wheeler (ThailandX Ltd. ในความร่วมมือกับสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย (สวคท.) วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.30 น.ณ โรงแรมแหลงฉบังซิตี้ จ.ซลบุรี
-Dinner Talk หัวข้อ “Passive Fire Protection Lifecycle” สนับสนุนโดย IChemE และบริษัท MMI Engineering ในความร่วมมือกับสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท.สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) และบริษัท Amec Forster Wheeler (Thailand) Ltd. วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จ.ระยอง
-Dinner Talk หัวข้อ “Biogas Technology: Biogas Utilization and Upgrading” โดย Asia Biogas (Thailand) Co.,Ltd. สนับสนุนโดย IChemE และบริษัท Amec Foster Wheeler (Thailand) Ltd. ในความร่วมมือกับสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 17.000 – 20.00 น. ณ อาคาร วสท. ห้องประชุม 3 ชั้น 4

– โครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (STISA) ครั้งที่ 8 (The 8th Sci & Tech Initiative and Sustainability Awards: STISA 8) ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ดาวเคมีคอล ประเทศไทย จำกัด ในความร่วมมือของสมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– โครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (STISA) ครั้งที่ 9 (The 8th Sci & Tech Initiative and Sustainability Awards: STISA 9) ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ดาวเคมีคอล ประเทศไทย จำกัด ในความร่วมมือของสมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– วิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี และการบังคับใช้ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี” ในการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” จัดโดยสภาวิศวกร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
– วิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี และการบังคับใช้ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี” ในการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” จัดโดยสภาวิศวกร วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง
– วิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี และการบังคับใช้ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี” ในการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” จัดโดยสภาวิศวกร วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอลล์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
– วิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี และการบังคับใช้ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี” ในการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” จัดโดยสภาวิศวกร วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
– สภาวิศวกรสนับสนุนการจัดประชุมต่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
– ร่วมประชุมภาคีวิศวกรพิเศษกับสภาวิศวกรเพื่อเตรียมปรับเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาติฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี (การตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต) 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์

– การประชุมวิชาการนานชาติ The 22nd Regional Symposium of Chemical Engineering (RSCE 2015) วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ.ส 2558 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
– การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และ The 5th TIChE International Conference และ the 5th ICGSI วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
– การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และ The 6th TIChE International Conference วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Chemical Engineering Camp@KMUTT ครั้งที่ 2 (CHECK#2) วันที่ 10-12 เมษายน พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 9 “Chem E. Camp#9” วันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 (BUU Chem E. Camp#4) วันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่ายยุววิศวกรรมเคมีมหานคร ครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่ายขจีแคมป์ ครั้งที่ 6 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ครั้งที่ 5 (CEL Camp#5) วันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี การจัดค่าวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 10 “Chem E. Camp#10) วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2559
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Chemical Engineering Camp@KMUTT ครั้งที่ 3 (CHECK#3) วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2559
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 4 วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2559
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 (BUU Chem E. Camp#5) วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่ายยุววิศวกรรมเคมีมหานคร ครั้งที่ 5 (ChemE MUT Camp#5) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
– การจัดค่ายวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ครั้งที่ 6 (CEL Camp#6) วันที่ 10-14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

– ดำเนินการรับการตรวจประเมินได้เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD ของสภาวิศวกร ซึ่งจะทำให้สมาคมและภาควิชาที่มีความร่วมมือกับสมาคม สามารถจัดการอบรมโดยได้หน่วย CPU ในการพัฒนาตนเองอย่งต่อเนื่องจากสภาวิศวกร และสภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกของสภาวิศวกรที่เข้ารับการอบรมคนละ 1,000 บาท
– ประสานการจัดการประกวด โครงงานวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ประสานงานการจัดการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2559 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
– การจัดอบรมหลักสูตรมินิวิศวกรรมเคมี 17 วัน (ทุกวันพุธ) 29 กรกฎาคม – 25 พฤศจิการยน 2558 ณ Training Center & Function Center ให้กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
– ร่วมประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2559 – 2562) ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์
– ร่วมประชุม CAFIO 33 Conference ที่ปีนัง สหพันธ์รัฐมาเลเซีย วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
– จัดการบรรยายพิเศษ “ทิศทางธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำ และนโยบายแผนพลังงานของประเทศกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ” ในความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรับพลาซา ลาดพร้าว เวลา 11.00 – 15.15 น.
– ร่วมบรรยาย “Biogas Covered Lagoon Technology for Wastewater Teatment and Biogas Production” ให้กับผู้ประกอบการ จัดโดยบริษัท เซโต ประเทศไทย จำกัด และ SOLMAX international Ltd. วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์
– บรรยาย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี 300%” ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Laffite โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
– บรรยาย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี 300%” ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Laffite โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
– นัดพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 13.30 น. เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ให้มีประสิทธิภาพละมีผลบังคับใช้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
– บรรยาย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี 300%” ให้กับ บริษัท เบเยอร์ จำกัด วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 0900 – 17.00 น.
– บรรยาย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี 300%” ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพนังาน SCG วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 9 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
– บรรยาย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี 300%” ในงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
– รับเชิญบรรยายการจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม และร่วมเสวนา การมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยจากสารเคมี “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: การสัมมนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยจากสารเคมี” จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
– ร่วมประชุม CAFIO 34 Conference ที่ Palawan ฟิลิปปินส์ วันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559