แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน


กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน”


กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูป ผักตบชวาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหากับแหล่ง น้ำในชุมชน โดยในปี 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯ และสมาคมฯ ได้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจาก ผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ได้มีการนำเสนอที่มา และความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์จากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำคู่มือการปรับปรุงฯ ในโครงการ ดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้อง Lecture hall ชั น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย