APCAT-8

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Congress on Catalysis ครั้งที่ 8 (APCAT-8)

ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

APCAT-8 เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยภายในงานมีวิศวกร และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก