PSE ASIA 2019

สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ PSE Asia 2019

ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PSE Asia เป็นงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบ, การปฏิบัติการ และการควบคุมกระบวนการทางเคมี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งภายในงานมีวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดูภาพทั้งหมด