ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Security Code *