Reunion บุคลากรด้าน PSM

– หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM”
วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ
– หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM (ต่อ)
วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13.00 – 16.15
จำนวนที่รับ : 100 คน

 

ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม