สัมมนาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

– หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายของโปรแกรมการจัดการความพร้อมใช้อุปกรณ์ต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิต”
โดย นายชนมนัส พงษ์พัว Senior Consultant Reliability & Asset Integrity บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

– หัวข้อเรื่อง ” Risk-Based Inspection กลยุทธ์การตรวจสอบสมัยใหม่ที่ต้องรู้
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม”
โดย นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant IRPC Public Co., Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 – 12.15
จำนวนที่รับ : 100 คน

 

ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม