ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

2.2 แถลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และงบดุล ของปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ

3.2 การขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังอีเมล tiche.org@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง

Download หนังสือเชิญประชุม .pdf  

Download หนังสือมอบอำนาจ .doc 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Security Code *