การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Problem Based Learning และการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องสัมมนาCHE225 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:30 – 20:00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Security Code *