การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 – 20:00