การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 20:00