ประกาศผลการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีฯ ครั้งที่ 6