ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ สมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอประกาศผลการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของสมาคมฯ และเสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ คุณกุลนาถ ศรีสุข จึงจัดจ้างและทำสัญญาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี