กิจกรรมของทางสมาคมฯ

หัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างวิศวกรเคมีทั้งจากทางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ขึ้นหลายครั้งเพื่อจัดทำข้อบังคับของสมาคม และได้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยโดยมีชื่อว่า “สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE)” สมาคมฯได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรมเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก และได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในพ.ศ.