ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558: 30 พฤศจิกายน 2558

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณา (ร่าง) เสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเรียนใหญ่ ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย